BritSToc6. 2006 Dates: Mon-Aug-21 to Fri-Sep-01 - keithooper